หน้าหลัก >> งานวิจัยด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
งานวิจัยด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการศึกษา“วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” (30 ก.ค. 2564)
รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย (6 มี.ค. 2561)
รายงานการวิจัย แผนที่คนดี (6 มี.ค. 2561)
รายงานการวิจัยการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัย ผ่านกระบวนสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ (6 มี.ค. 2561)
หนังสือรายงานการวิจัยแผนที่คนดี (6 มี.ค. 2561)
รายงานการวิจัยการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ (6 มี.ค. 2561)
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(Final Report)"คุณธรรมในอาเซียน:จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นทวีป" (6 มี.ค. 2561)
เด็กดีสร้างได้ (6 มี.ค. 2561)
โครงการวิจัยเรื่อง ปัตตานีรามา ชีวิต ความทรงจำในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร์ (2 มี.ค. 2561)
พัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆ สู่ภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีในสังคมไทย (2 มี.ค. 2561)
สิ่งที่ล่องหนเห็นได้ในภาพยนตร์ (2 มี.ค. 2561)
รายงานการวิจัย เรื่อง สารานุกรมภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ (2 มี.ค. 2561)
โครงการประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จากคำบอกเล่า: บทบาทนักแสดงนำหญิงในภาพยนตร์ไทย (28 ก.พ. 2561)
การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน จ.ชัยภูมิ (28 ก.พ. 2561)
จิตตศิลป์ (Contemplative Arts) (27 ก.พ. 2561)
นักบวชสตรีไทย ในพระพุทธศาสนา พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สากล (27 ก.พ. 2561)
ตลาดกับวิถีชีวิต (21 ก.พ. 2561)
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (21 ก.พ. 2561)
การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย (21 ก.พ. 2561)
รูปแบบการบริหารจัดงานศาสนิกสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (21 ก.พ. 2561)
1 2 ถัดไป >>
เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม