ข่าวประกาศ

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปินดีเด่นฯ
มณี พยอมยงค์

วันที่ 12 มิ.ย. 2556
 

      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มณี พยอมยงค์ หรืออาจารย์มณี หรือพ่อครูมณี ปราชญ์แห่งล้านา และศิลปินแห่งแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ที่บ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของนายไชย และนางต่อม พยอมยงค์ สมรสกับนางสาวบุญยิ่ง สุขุมินท มีบุตรธิดา ๒ คน เป็นชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ช่วงหลังจากเกษียณอายุราชการ อาจารย์มณีประสบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการมองเห็น อาจารย์มณีได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุ ๗๙ ปีเกียรติคุณของอาจารย์มณี เป็นผู้มีผลงานวัฒนธรรมล้านนาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งล้านนา ด้วยความที่บิดาเป็นผู้คงแก่เรียน อาจารย์มณีจึงได้แบบอย่างที่ดี และได้เรียนรู้วิชาจากบิดา โดยเฉพาะด้านพิธีกรรมต่างๆ ของล้านนา เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ได้บวชเป็นสามเณร ศึกษาธรรมะจนสอบได้เปรียญ ๓ ประโยค และนักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญ ๔, ๕, ๖ ตามลำดับ เมื่ออายุ ๓๑ ปี ได้ลาสิกขาบทและเข้าศึกษาต่อจนจบในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท สาขาภาษาและวรรณคดีไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามลำดับ ช่วงที่อยู่ในสมณเพศ ท่านเป็นนักเทศน์ในลักษณะทำนอง (ใส่กาพย์) ที่มีชื่อเสียง ชอบเขียนหนังสือ โดยมีพระยาอนุมานราชธน หลวงวิจิตรวาทการ และพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) เป็นแบบอย่าง ทำให้ซึมซับและกลายเป็นผู้เขียนที่เขียนหนังสือได้อย่างน่าอ่าน มีสำนวนเรียบง่าย แต่ลึกซึ้ง (อภิวันท์ พันสุข, ๒๕๕๐, หน้า ๔๓; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๕)  อาจารย์มณีเป็นผู้ทีมีผลงานทั้งด้านวัฒนธรรมล้านนา และด้านทางด้านวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นจำนวนมาก เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมล้านนาที่มีบทบาทในการชี้แนะสังคมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมาอย่างสม่ำเสมอ ได้อุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศมาเป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปี นับว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ผลงานทางด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายที่มีประโยชน์อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

 
วัฒนธรรมจังหวัด

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์