ข่าวประกาศ

เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติสำนักงาน

วันที่ 1 มิ.ย. 2556
 

 

: ประวัติสำนักงาน :

      กระทรวงวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และราชการอื่น ตามที่มีกฎหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง วัฒนธรรม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับประกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉะนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงมี ภารกิจ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการ ในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศโดยที่ไม่มีส่วนราชการในภูมิภาค แต่เนื่องจากมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิน สิทธิภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรา กำลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่าย ส่งเสริม การ ศาสนาและวัฒนธรรม และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมาเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย และ บรรลุวัตถุประสงค์ ของทาง ราชการ จึงได้ออกคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป. ๕๘/๒๕๔๕ กำหนดให้มี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการของกระทรวง ทั้งใน ระดับ จังหวัดและอำเภอ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
-  ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศาสนา การศิลปะ และการวัฒนธรรมของจังหวัด และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงและแผนจังหวัด ตลอดจน กำกับเร่งรัดติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงภายในจังหวัด และเป็นหน่วยข้อมูลทาง การศาสนา การศิลปะและ การวัฒนธรรมในจังหวัด
-  ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการศาสนา การศิลปะและการวัฒนธรรมทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง ในจังหวัด ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ การศาสนาการศิลปะและการวัฒนธรรม ของจังหวัด
-  ปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศาสนา การศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกำหนด ให้เป็น อำนาจ หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
-  ปฏิบัติราชการของกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในจังหวัด โดยเฉพาะ
-  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
       ปัจจุบันสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๒๖ คน และวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายคนปัจจุบัน คือ นายเผด็จ สุขเกษม

 
วัฒนธรรมจังหวัด

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์