ข่าวประกาศ

เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วันที่ 8 ต.ค. 2556
 
 
วิสัยทัศน์  (VISION)

           "เป็นองค์กรต้นแบบของการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างรากฐานพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

พันธกิจ (MISSION)

๑. ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมของชาติ  และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
     ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒. บูรณาการศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  สู่ประชาชนและชุมชน 
๓. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งระดับชุมชน  ท้องถิ่น  ชาติ  และนานาชาติ  ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
๔. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้  และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย
      และสังคมโลก

กลยุทธ์

๑. ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  เป็นองค์คณะบุคคลกลางที่มีอำนาจในการบริหารงานศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม
๒. ประสานนโยบายการวางแผนด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ให้สามารถพัฒนาอย่างเหมาะสม  และเป็นเอกภาพ
๓. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและศักยภาพของบุคคลในสำนักงาน
๔. ส่งเสริม  ควบคุมมาตรฐานด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ในระดับจังหวัด
๕. ส่งเสริมและประสานการจัดการด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๖. กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม


 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : รักษา สืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคง

      
         
๑. ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ มรดกทรัพย์สินทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
         ๒. ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
         ๓. ฟื้นฟู สืบทอด ภูมิปัญญา
         ๔. ธำรงรักษาวัฒนธรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาไทย

     ๑. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
         ๒. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยการจัดการศึกษา
              เฉพาะทาง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตลอดชีวิต
         ๓. ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
         ๔. การสร้างค่านิยม จิตสำนึกในสังคมไทยในกลุ่มคนทุกกลุ่ม ทุกระดับให้เห็นคุณค่าในศิลปะ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : นำทุนวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

         ๑. การศึกษาวิจัยและประยุกต์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า
         ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
         ๓. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ
         ๔. ใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นสื่อในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๔ : การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     ๑. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและดำเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมด้วยตนเอง
         ๒. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล  เพื่อการบริการ  การเผยแพร่  และการประชาสัมพันธ์
         ๓. บูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการดำเนินการด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม
         ๔. แก้กฎหมาย ระเบียบและกำหนดคุณภาพมาตรฐาน  ตลอดจนการวิจัย  
                การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 


 

 
 
วัฒนธรรมจังหวัด

 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.th๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์