มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
ข้อกำหนดจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี และแนวทางการปฏิบัติตน

วันที่ 8 พ.ย. 2565
 
** แจ้งประชุาสัมพันธ์..............
ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ วรรคสี่ และวรรคห้า กำหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม โดยนำหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมมาปรับใช้ตามที่เห็นสมควร เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มติมจากประมลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน และให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมต่อสาธารณะ
ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ขอแจ้งประชุาสัมพันธ์
ข้อกำหนดจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
หัวข้อ
Download
ข้อกำหนดจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี และแนวทางการปฏิบัติตน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เลขที่ ๗๓/๑ ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๓
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม