FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จํานวน ๑ อัตรา

วันที่ 21 พ.ย. 2565 (จำนวนคนอ่าน121คน)

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จํานวน ๑ อัตรา

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จํานวน ๑ อัตรา
ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งและอัตราว่าง
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑) มีสัญชาติไทย
๒.๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
๒.๓) มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และรู้เส้นทางในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒.๔) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
๒.๕) สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
๒.๖) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๗) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๐) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
๒.๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๓.๑) เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
๓.๒) ไม่จํากัดวุฒิ
๓.๓) มีประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓.๔) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
๓.๕) ซื่อสัตย์ สุจริต และช่างสังเกต
๓.๕) รายละเอียดการทํางานและข้อกําหนดการจ้าง ตามแบบ จ.บ.๒ (๑)
๔. อัตราค่าจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. ระยะเวลาการจ้าง
เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และการจ้างในปีงบประมาณถัดไป จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงจะสั่งจ้างในปีงบประมาณถัดไป
๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๘ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๗. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๗.๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป ๗.๒) สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๗.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๔) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๕) สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๖) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสําคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๗.๗) สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร เขียนคํารับรองว่า "สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย
๘. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และกําหนดสอบคัดเลือก ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตําบลประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๘

๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและความเหมาะสมกับตําแหน่ง เป็นรายบุคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด ดังต่อไปนี้
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
๑. ด้านการขับรถ ๑๐๐ คะแนน
๒. สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ ๖๐% ขึ้นไป ในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง จึงจะได้รับการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
๑๒. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ คะแนนสอบ ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๘ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือก ครบ ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่ ลักษณะงานเดียวกันนี้ แล้วแต่กรณี
๑๓. การจัดทําข้อตกลงจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว ทําข้อตกลงจ้างเหมาตามที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กําหนด และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์)
วัฒนธรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
pic
pic
pic
pic
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
ค่าของแผ่นดิน 2565
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2561
ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เจริญสมาธิภาวนา เพื่อสันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทย ทั่วโลก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขยายระยะเวลาส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหา “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕”
รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จํานวน ๑ อัตรา
ลอยกระทงวิถีใหม่
เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ณ สนามกีฬาประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ”

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕/๑ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๔๓๐๗

อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com

สายด่วนวัฒนธรรม

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม