องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานประเพณีภูไทรำลึก (The Phu Tai Remembrance Festival)

วันที่ 26 ก.ค. 2565 (จำนวนคนอ่าน690คน)

 

                    จังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของชาวภูไทที่สั่งสม สืบทอดกันมา   ทั้งประเพณี ความเชื่อ ตำนาน ประวัติศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น ความหลากหลาย       เป็นเสน่ห์ที่ยากที่จะลอกเลียนแบบได้ การพัฒนาของโลกด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงสามารถใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

                   งานประเพณีภูไทรำลึกเป็นงานประเพณีของชาวภูไทวาริชภูมิ ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำ ทุกปี ซึ่งชาวภูไทมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น วัฒนธรรมการแต่งกายภูไทถิ่น วัฒนธรรมการนับถือหลักเมือง โดยแต่ละปีจะมีการจัดงานภูไทรำลึกเพื่อเป็นการนมัสการเจ้าปู่มเหสักข์ ในงานจัดให้มีการฟ้อนรำถวายเจ้าปู่มเหสักข์ และผู้ที่มาร่วมงานจะแต่งตัวในชุดภูไทหรือภูไทประยุกต์ ส่วนลูกหลานชาววาริชภูมิที่ย้ายถิ่นฐานหรือไปทำงานต่างจังหวัด จะเดินทางกลับมาร่วมงานทุกปี ซึ่งเป็นการแสดงถึงการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทวาริชภูมิ ตลอดมา

                   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร      สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครและอำเภอวาริชภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีภูไทรำลึก (The Phu Tai Remembrance Festival) ประจำปี พ.ศ. 2565  ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 ณ ศาลเจ้าปู่มเหสักข์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อสืบทอดวิถีชีวิต สืบสาน ฟื้นฟูและพัฒนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ สืบทอด และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรัก ภูมิใจ หวงแหน และร่วมกันสืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้สืบต่อไป

                   ในการจัดงานครั้งนี้ มีการนำเอาวิถีชีวิตของชาวภูไททั่วทั้งภูมิภาคทั้งในประเทศ              และต่างประเทศมารวมไว้ในงานเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด สามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชน สังคม เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสกลนครให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมภายในงาน

ในการจัดงานประเพณีภูไทรำลึก (The Phu Tai Remembrance Festival)

ประกอบด้วย :

          – การบวงสรวงเจ้าปู่มเหสักข์

          - ขบวนแห่นางรำภูไท จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวาริชภูมิ

          - นางรำ รำถวายเจ้าปู่มเหสักข์

          - การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธ์

          - การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT) และสินค้า 0T0P

          - การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิลปินพื้นบ้าน

          - การเดินแบบอัตลักษณ์ 8 ชาติพันธุ์

          - การประกวดเดินแบบผ้าไทยการกุศล (กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ)

          - กิจกรรมมอบรางวัลคนดีศรีภูไท

 

ชื่อสถานที่ตั้ง  ศาลปู่เจ้ามเหสักข์ บ้านวาริช หมู่ที่   1 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม