กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๘/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour”


วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
            สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๓ จังหวัดมุกดาหาร ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย **การประชุมเสวนาเครือข่ายแกนนำพลังบวรของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ โดยนำเสนอข้อมูลชุมชน ใน ๓ มิติ เสน่ห์ชุมชนพลังบวรและ การบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยว **กิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบบ้านภู **กิจกรรมสรุปและถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จจากการขับเคลื่อนชุมชม คุณธรรมฯ ในการดำเนินงานครั้งนี้ มีพลังบวรชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓ ชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share