กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/๑o/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)


วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสระบุรี ระยะที่ ๔ โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ การรับฟังบรรยายสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา โดยผู้แทนจากกอ.รมน.จ.สระบุรีและกิจกรรมการศึกษาดูงานเกษตรชีววิถีตามรอยศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง จำนวน ๔ ฐาน คือ ฐานดินดี,ฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,ฐานสาธิตการทำครีมอาบน้ำขมิ้นชันและฐานเรียนพับดอกไม้ด้วยใบเตย มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่ ๑๓ อำเภอที่เป็นต้นแบบและชุมชนคุณธรรมที่ขยายเครือข่าย ผู้แทนส่วนราชการ เช่น ประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพระพุทธศาสนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน ๑๓๐ คน ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share