กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

ออกตรวจติดตามกิจการร้านวีดิทัศน์ประเภทโรงภาพยนตร์ ในเขตพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา


วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา, นางสาวสุภาวรรณ อินสี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ, นางอรไท จรัสดาราแสง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ, นางสายรุ้ง สันทะบุตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ, นางสาวแสงจันทร์ ใจวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ, นายธรนิศ อรุณรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กลุ่มยุทธศาตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ออกตรวจติดตาม รับทราบผลกระทบ ข้อคิดเห็นในการประกอบกิจการ การเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และให้กำลังใจผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเภทโรงภาพยนตร์ ในเขตพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share