กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม อำเภอ(ชุดใหม่) อำเภอจุน


วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ น.ส.นนทยา พวงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม อำเภอ(ชุดใหม่) ณ วัดพระธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา โดยมี นายวัชระ ศรีคำตัน นายกสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา เป็นประธานที่ปรึกษาหารือการประชุม และที่ประชุมมีมติให้ นายอภิชาติ กันยะมี เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอจุน (คนใหม่)
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาของ พระครูนิปุณพัฒนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอจุน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share