กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๔

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม อำเภอ(ชุดใหม่) อำเภอภูกามยาว


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ น.ส.นนทยา พวงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม อำเภอ(ชุดใหม่) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอภูกามยาว โดยมี นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานเปิดการประชุม และนายสมพร หาญแก้ว เป็นประธานที่ปรึกษาหารือการประชุม และที่ประชุมมีมติให้ นางผัดดี สิงห์แก้ว เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอภูกามยาว (คนใหม่)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share