กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๕๖

แผนแม่บท / นโยบาย(พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)


 
         ตาม บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และได้มอบหมายให้ ทุกส่วนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
         กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) นี้ ได้รวบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/ โครงการ ระดับผลผลิต ของแต่ละส่วนราชการ ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกรม-กอง และสำนักต่างๆ ในสังกัดของกระทรวง ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน ดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share