กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ดำเนินกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนฯ ภายใต้ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกโตนด (บ้านคลองรี่)


วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางประวงษ์ กานนท์รังษี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท นางณาตยา ประชุมวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) นางนภาพร หงษา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวสุมาลี วิทโยภาส นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวอรสา พัชรประสิทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ประสานงานประจำอำเภอสรรคบุรี นายอำนาจ นิลโชติ เจ้าหน้าที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ เกตุฟัก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนคุณธรรมฯ ดำเนินกิจกรรมนำชุมชนคุณธรรมฯ ภายใต้ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม:การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนฯ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกโตนด (บ้านคลองรี่) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  โดยมีกิจกรรมดังนี้

 ๑. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน

๒. การสาธิตการทำตาลโตนด

๓.การสาธิตการทำขนมตาล

๔. การแสดงศิลปะพื้นบ้านรำมะนา

๕. การนำของดีของชุมชนมาจัดแสดงจำหน่ายและชิมฟรี

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๒๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share