กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน กลุ่มจิตอาสาในชุมชนคุณธรรมฯจังหวัดลำพูน เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลามัน และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดลำพูน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯวัดบ้านหลุก ชุมชนคุณธรรมฯวัดบ้านป่าตึงงาม อำเภอเมืองลำพูน ชุมชนคุณธรรมฯวัดบ้านดงหลวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลามัน ตำบลริมเหนือ  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share