กระทรวงวัฒนธรรม

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล


นางโชติกา อัครกิจโสภากุล

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง ประจำกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry Chief Information Officer : MCIO)
- ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาประจำกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ประวัติการศึกษา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการรับราชการ
- รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
ผู้อำนวยการกองกลาง (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ปี ๒๕๖๓
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ปี ๒๕๕๖
เกียรติประวัติที่ได้รับ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
นักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๙๑
ช่องทางการติดต่อ
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๙
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share