กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๕/๒๕๖๑

ยิ่งใหญ่โชว์โขนรามเกียรติ์ เชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สเปน รมว.วธ.เปิดนิทรรศการอนุรักษ์-ส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


ยิ่งใหญ่โชว์โขนรามเกียรติ์ เชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สเปน

รมว.วธ.เปิดนิทรรศการอนุรักษ์- ส่งเสริมศิลปะการแสดงโขน

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เดินสาย โรดโชว์ 6 ประเทศยุโรป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างเกียรติภูมิ – นำความเป็นไทยสู่สากล


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตามเวลาท้องถิ่น ราชอาณาจักรสเปน ณ โรงละคร Círculode BellasArtes กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิ ดงานการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์  ชุด อัญเชิญพระนารายณ์ ปราบมารร้ายทศกัณฐ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิ ลปะการแสดงโขนว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสถานทูตไทย บูรณาการความร่วมมือดำเนิ นโครงการเผยแพร่ศิลปวั ฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เส้นทางภูมิภาคยุโรป ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐโปรตุเกส ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 6-29 พฤษภาคม 2561 ภายใต้รูปแบบโรคโชว์ ซึ่งเป็นการดำเนิ นงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งให้การดำเนินกิจกรรมในต่ างประเทศเป็นไปในลักษณะ Team Thailand ที่หน่วยงานต่างๆ ของไทยมาร่วมมือกันเพื่อให้เกิ ดประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรสเปน เริ่มมีการติดต่อกับไทย ตั้งแต่สมัยสมเด็ จพระนเรศวรมหาราช นับเป็นชาวยุโรปประเทศที่สอง ที่เดินทางมาไทยในสมัยนั้น โดยประเทศไทยและสเปน สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทู ตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2413 ซึ่งเป็นระยะเวลานานถึง 148 ปีมาแล้ว และทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิ สัญญาทางไมตรี การพาณิชย์และการเดินเรือความสั มพันธ์ระหว่างไทยและสเปนดำเนิ นมาด้วยดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดั บพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศมี ความแน่นแฟ้นพระบรมวงศานุวงศ์ ของไทยและสเปนหลายพระองค์ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกั นหลายครั้ง

ดังนั้น การดำเนินโครงการครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ศิลปวั ฒนธรรมไทยในสเปนและอี กหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะการแสดงโขนที่เป็นศิ ลปะชั้นสูงของคนไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดั บนานาชาติ เนื่องจากช่วงปลายปี 2561 จะมีการพิจารณาประกาศให้โขน ภายใต้ชื่อ KHON ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตั วแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับไม่ได้ ของมนุษยชาติขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่สำคัญเป็นการกระชับความสัมพั นธ์กับประเทศต่างๆ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิ ของประเทศไทยและนำความเป็นไทยสู่ สากล และเป็นการดึงดูดให้ชาวต่างชาติ มาท่องเที่ ยวทางในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้ านต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว การลงทุนและการส่งออกระหว่ างประเทศไทยกับประเทศในภูมิ ภาคยุโรปด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับชุดการแสดง ณ โรงละคร Círculode BellasArtes กรุงมาดริดและประเทศต่างๆ ได้แก่ โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดอัญเชิญพระนารายณ์ ปราบมารร้ายทศกัณฐ์ การแสดงโขนชุด ยกรบ และโขนชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ฟ้อนผาง รำโคมออกฟ้อนขันดอก ตาลีกีปัสออกยอเก็ตออกรำซั ดชาตรี การต่อสู้ด้วยพลอง - ไม้สั้น การแสดง 4 ภาค อาทิ ฟ้อนผาง (เหนือ) รำชนไก่ (ใต้) ระบำฉิ่ง (กลาง) เซิ้งกะโป๋ (อีสาน) การสาธิตเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ และดนตรีไทย (โขน ละคร ระบำ) การสาธิตการเขียนร่ม การเขียนผ้าบาติก การแกะสลักและงานจักสานจากใบลาน เป็นต้น

---------------------
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share