กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๕/๒๕๖๑

วธ.-กต.ยกทัพโขน “รามเกียรติ์” โรดโชว์จัดแสดง ๖ ประเทศยุโรป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกระชับความสัมพันธ์นานาประเทศ-เตรียมฉลองเสนอ ”โขน” ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมจับไม่ได้ของยูเนสโก ปลายปี ๖๑


วธ.-กต.ยกทัพโขน "รามเกียรติ์” โรดโชว์จัดแสดง 6 ประเทศยุโรป

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกระชั บความสัมพันธ์นานาประเทศ-เตรี ยมฉลองเสนอ โขน

ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมจับไม่ ได้ของยูเนสโก ปลายปี 61


          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า  กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) สถานทูตไทยในประเทศต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เส้นทางประเทศในภูมิภาคยุโรปใน 6 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี  โปรตุเกส  สเปน  ออสเตรีย เยอรมนีและเบลเยียม วันที่ 7-27 พฤษภาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดี  นำความเป็นไทยสู่สากล  และเพื่อเผยแพร่ศิลปวั ฒนธรรมไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 

           นอกจากนี้  เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กั บประเทศต่างๆ อาทิ เนื่องในโอกาสฉลองครบ 150 ปี  การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทู ตไทย-อิตาลี และเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 500 ปี การทำสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้ าไทย-โปรตุเกส เป็นต้น และที่สำคัญเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ ประเทศไทยได้เสนอโขนภายใต้ชื่อ KHON เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับไม่ได้ ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ทั้งนี้ คาดว่าจะทราบผลในช่วงปลายปี 2561

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมในประเทศต่างๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิ ลปะการแสดงโขน และการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด อัญเชิญพระนารายณ์ปราบมารร้ายทศกัณฐ์การแสดงโขนชุดยกรบและโขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  เช่น  ฟ้อนผาง  รำโคมออกฟ้อนขันดอก  ตาลีกีปัสออกยอเก็ตออกรำซัดชาตรี   การต่อสู้ด้วยพลอง-ไม้สั้น   การแสดง  4  ภาค อาทิ  ฟ้อนผาง (เหนือ)  รำชนไก่  (ใต้)  ระบำฉิ่ง (กลาง)  เซิ้งกะโป๋  (อีสาน) การสาธิตเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์และดนตรีไทย(โขน ละคร ระบำ)  การสาธิตการเขียนร่ม  การเขียนผ้าบาติด การแกะสลักและงานจักสานจากใบลาน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการแสดงโขนที่ เป็นศิลปะชั้นสูงของคนไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับนานาชาติแล้ว  ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านต่างๆทั้งการท่องเที่ยว การลงทุนและการส่งออกระหว่ างประเทศไทยกับประเทศในภูมิ ภาคยุโรป

                                          

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share