กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๕/๒๕๖๑

กระทรวงวัฒนธรรมประสานภาคเอกชนจัดงานนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมประสานภาคเอกชนจัดงานนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม


                     วันนี้ (วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก Celebrating the National Glass Plate Negative Recognized as  UNESCO Memory of the World จากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมศิลปากร และผู้บริหารจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี

                   กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้านจดหมายเหตุ และเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO)ได้ประกาศให้ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ในฐานะที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว จึงกำหนดจัดนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลในการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

                   การจัดงานนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ในครั้งนี้ ได้คัดเลือกภาพมาจัดแสดงกว่า ๑๕๐ ภาพ แบ่งออกเป็น ๘ หัวเรื่อง ได้แก่ ๑. มองสยามผ่านฟิล์มกระจก นำเสนอการถ่ายภาพตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ๒.สัญลักษณ์ของชาติ นำเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ช้างไทยและศาลาไทย ๓. พระราชพิธี พิธี และเหตุการณ์สำคัญ อาทิ ภาพที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีโสกัณต์ พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า ๔. การพัฒนาประเทศ นำเสนอภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกนำเข้ามาใช้ในบ้านเมือง๕.ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาทิ ภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกายของบุรุษและสตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ ๖. อาคารสถานที่ นำเสนอภาพเกี่ยวกับโบราณสถาน วัด อาคารสถานที่ สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยนั้น ๗. บุคคล นำเสนอภาพบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕ และ ๘. สยามกับสังคมโลกนำเสนอภาพการเสด็จประพาสต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

                      นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การอวดภาพจากนักสะสมและบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณสิริกิติยา เจนเซน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอรรถดา คอมันตร์ การเสวนา การสาธิตการทำฟิล์มกระจกและการถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจก การจำหน่ายของที่ระลึก การถ่ายภาพย้อนยุค ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. วันพุธถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สำหรับคณะบุคคลหรือสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมและร่วมกิจกรรมการเสวนาเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อเพื่อระบุวัน เวลา และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๙๙  ต่อ ๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share