กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๕/๒๕๖๑

วธ.ชู“บุรีรัมย์”ต้นแบบส่งเสริมใช้ผ้าไทย-แต่งกายชุดผ้าไทย สวมใส่ผ้า “ตีนแดง”ผ้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นทุกวันอังคารแรกของเดือน อนุรักษ์วัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์-รายได้สู่ชุมชน


วธ.ชู"บุรีรัมย์ต้นแบบส่งเสริ มใช้ผ้าไทย-แต่งกายชุดผ้าไทย

สวมใส่ผ้า "ตีนแดงผ้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นทุกวันอังคารแรกของเดือน

อนุรักษ์วัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์-รายได้สู่ชุมชน

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมอําเภอเมือง โรงแรมเทพนคร อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทยบุรีรัมย์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ "เสน่ห์ผ้าไทยบุรีรัมย์ 4 ชาติพันธุ์” มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการใช้มิติทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้จากต้นทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมสู่ ประชาชน ท้องถิ่นและประเทศ และขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเริ่มจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่  มวยไทย อาหารไทย ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ เทศกาลและประเพณี โดยเฉพาะด้านผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น วธ.มีนโยบายส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยโดยส่งเสริมการใช้ผ้าไทย รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและสนับสนุนอุตสาหกรรมผ้าไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวัน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของสังคมและในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  จังหวัดบุรีรัมย์ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีในดำเนินการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด( สวจ.) บุรีรัมย์ บูรณาการความร่วมมือกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาขับเคลื่ อนโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้ าไทยจังหวัดบุรีรัมย์ และจัดกิจกรรมรณรงค์การแต่ งกายด้วยผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ "ทุกวันอังคาร” โดยวันอังคารแรกของเดือนให้ สวมใส่ผ้าตีนแดง ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น และปลุกจิตสํานึกให้ชาวบุรีรัมย์มีความภาคภูมิใจในผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้ผ้าไทย/ผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวนอกจากมี การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา อาทิ โรงเรียนฮั้วเคี้ยว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นต้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ"เสน่ห์ผ้าไทยบุรีรัมย์ 4 ชาติพันธุ์ อีกด้วย

----------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share