กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๓/๒๕๖๑

วธ.เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม อิ่มใจกับวิถีชาวอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ หนุนเศรษฐกิจชุมชน


กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายสภาวัฒนธรรม ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณลานมูลนิธิอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 
          (๒๓ มี.ค. ๖๑) ดร.พงศ์ศักติ์ฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานพิธีเปิดงาน กล่าวว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้คัดเลือกตลาดอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ของมูลนิธิอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ มีอาคาร บ้านเรือนโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำที่คนรุ่นใหม่จะได้สัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่น อีกทั้งยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสวยงามโดดเด่น ต่อเนื่องจากตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม รณรงค์แต่งกายย้อนยุค แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถนำวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม มาเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ในอนาคต
 
          "โดยสอดคล้องกับโครงการตลาดประชารัฐเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว ชุมชน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยดำเนินการผ่านตลาดประชารัฐ ภายใต้ชื่อ "ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่โดยนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นมาเชื่อมโยง พัฒนา สร้างสรรค์ในรูปแบบของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม” ดร.พงศ์ศักติ์ฐ์ กล่าว
 
          ด้าน นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคาม กล่าวว่า สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แต่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ และธรรมชาติที่สวยงาม มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิถีชีวิตแบบชาวสวน และชาวประมง ชาวบ้าน ผูกพัน กับแม่น้ำ ลําคลอง ทั้งการสัญจรไปมาหาสู่กัน การประกอบอาชีพ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า รูปแบบการดำรงชีวิตดังกล่าว จึงเกิดเป็นตลาดน้ำที่มีศักยภาพส่งผลให้ตลาดเติบโตเป็นอย่างมาก เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น และเพื่อกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ อันส่งผลให้ต่อการสร้างรายได้ให้ชุมชน และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
 
          ในส่วนของตัวแทนคณะผู้จัดงานตลาดประชารัฐฯ จ.สมุทรสงคราม นาวาเอก ทวี เชื้อชูชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ครั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่ว่าการอำเภออัมพวา มูลนิธิอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลอัมพวา โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย และชุมชนประชาอุทิศ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ตามนโนยายตลาดประชารัฐของรัฐบาล และเพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมในการสะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดก ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการหรือประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
 
          ตลาดอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นตลาดที่อนุรักษ์อาคารบ้านเรือนเดิมที่มีทัศนียภาพสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง เป็นย่านบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีอาคารบ้านเรือนไม้โบราณ และเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตริมแม่น้ำ ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ค้าขาย เน้นอาหารสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว อีกทางเลือกหนึ่ง ที่เป็นที่สนใจสําหรับนักท่องเที่ยว เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ ปลอดมลพิษ ซึ่งตลาดประชารัฐฯ อัมพวา นี้มีกำหนดจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์
 
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาล ที่ ๙ การแสดงผลงานศิลปะของศิลปินในพื้นที่ การสาธิตทางวัฒนธรรม เช่น อาหาร-ขนมพื้นบ้าน ชม-ชิม แกงกระดองกรุบ ยำหัวปลี เมี่ยงเสวย แกงอ่อมชะคราม หลนปลาเค็ม จักสานหมวกกะโล่ , จักสานทางมะพร้าว ร้อยมาลัยกระแต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน เช่น กลองยาว โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รำโทน ของชมรมผู้สูงอายุ โขนเด็ก ของโรงเรียนวัดท้ายหาด รวมถึงดิเกร์ฮูลู และดนตรีไทยร่วมสมัย การสาธิต-จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม
 
          สำหรับโครงการ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานและสามารถต่อยอดขยายผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม โดยสวธ.ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมทางทุนทางวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการเปิดไปแล้วรวมจำนวน ๒๖ แห่ง อาทิ ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าธนบุรีบ้านฉัน ตลิ่งชันบ้านเรา ณ ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ถนนสายวัฒนธรรม สู้ศึก คึกคัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถนนสายวัฒนธรรม อ.เขมราช จ.อุบลราชธานี ถนนสายวัฒนธรรม เมืองในหมอก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถนนวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ตลาดประชารัฐฯ "ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว” จ.กำแพงเพชร ตลาดประชารัฐฯ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี ขอนแก่น และ ถนนสายวัฒนธรรม อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share