กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๓/๒๕๖๑

วธ.เปิดถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ จังหวัดนราธิวาส


วันที่ ๒๓ มี.ค.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า โดยมีนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรีดำรงค์ บ่อสุวรรณ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ยะลา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชนเข้าร่วม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความตระหนักรู้ เข้าใจ ยอมรับ และเคารพในการอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น วธ.บูรณางานร่วมกับจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดงานถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า การจัดงาน "ถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ” เป็นโอกาสดีในการเปิดพื้นที่เรียนรู้ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน ได้แก่ การเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส การนั่งรถไฟชมเมืองสืบสานตำนานมือนารอ นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน นอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจจากการจัดให้มีตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ด้วยการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน งานช่างฝีมือพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิ่น ตลอดจนมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที การวาดภาพระบายสีสำหรับเด็กและเยาวชน
"พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงที่หลากหลายในการจัดงานครั้งนี้ หากสามารถกำหนดจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จะเป็นเทศกาลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประจำปีของจังหวัดนราธิวาสได้อีกด้วย ขอขอบคุณจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน  ทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการ คณะนักแสดง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันสนับสนุนการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ถือเป็นการทำงานแบบประชารัฐเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง” ปลัด วธ. กล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share