กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ ชุมชมคุณธรรมบ้านป่าบอนต่ำ และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคุณธรรมวัดดอนประดู่


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ "กิจกรรมการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ณ ชุมชมคุณธรรมต้นแบบบ้านป่าบอนต่ำ อำเภอป่าบอน

กิจกรรม ประกอบด้วย

-การบรรยาย เรื่อง แนวคิดในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนโดย นางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

-การบรรยาย เรื่อง การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” โดย นายสุภัทสังฆโต

- การบรรยาย เรื่อง "การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน” โดยนางจำเป็น เรืองหิรัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

-การศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share