กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง


วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม  ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรม ๒ ชุมชน คือ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีชมพูทอง อำเภอเอราวัณ และชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม รวม ๓ ชุมชน โดยในกิจกรรมมีการนำเสนอแนวทางของชุมชนในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การนำเสนอของดีบ้านฉัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการ เช่น การสาธิตการทำเครื่องบายศรี การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน การเสนอข้อมูลผลงานชุมชนและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จากนั้นในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อำเภอหล่มสัก /อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนำผู้นำ แกนนำและชาวบ้านชุมขนคุณธรรมฯทั้ง ๓ ชุมชน ดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ศึกษาเรียนรู้ ณ วัดศรีบุญเรือง พิพิธภัณฑ์หล่มสัก ชุมชนคุณธรรมวัดท่ากกแก ศูนย์เฉลิมราชวัดโฆษา กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์และศูนย์เฉลิมราชวัดศรีฐานปิยาราม ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share