กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๖/๒๕๖๕

ชุมชนคุณธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานท่านพระครูรัตนรังสี (ท่านเพชรแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิตาวาส


วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมกับเครือข่ายพลังบวร:ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย วัดรังสิตาวาสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานท่านพระครูรัตนรังสี (ท่านเพชรแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิตาวาส พร้อมกันนี้ได้ดำเนินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการพลังบวร:ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยนำพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีพระโสภณธรรมมมุณี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง เลขาธิการ ศอ.บต. ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาโดยนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเสรี วาจาเพชร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดรังสิตาวาส ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่และพุทธศาสนิกชน ดำเนินพิธี บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานท่านพระครูรัตนรังสี (ท่านเพชรแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิตาวาส พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและดำเนินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมียอดจตุปัจจัยในการทอดผ้าป่าสามัคคีทั้งสิ้น ๒๖๐,๙๑๗ บาท เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share