กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๘/๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ งาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล"


(จำนวนคนอ่าน ๒๑๗๘ คน)

 
 

           กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงขับร้องประสานเสียงเพลง "สมเด็จฯ” โดยกลุ่มศิลปินนักร้องแชมป์ศาลาเฉลิมกรุง และการแสดงแบบผ้าไทย ชุด "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” รวมเรื่องราวผ้าโบราณ ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ผ้าไทยร่วมสมัยมาไว้ในที่เดียว โชว์แฟชั่นผ้าไทยจากดีไซเนอร์ชื่อดัง การแสดง "จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย
 
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

คลิกที่นี่!! กำหนดการในงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล"
 
 
 
 
 
ในงานมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไทย ๖ กิจกรรม ได้แก่
 
๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติมายาวนานกว่า ๗ ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา เรื่อง "ผ้าไทย” จากสิ่งทอของชาวบ้านที่เกือบสูญหายให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง และทรงเผยแพร่ความงามและคุณค่าของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลก ในนิทรรศการ "ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล”
 
๒. นิทรรศการวันผ้าแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันผ้าแห่งชาติของประเทศต่างๆ อาทิ สหพันธรัฐมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวีเนีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และของไทยซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี
 
๓. นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดแสดงผ้าทอผลงานของนายมีชัย แต้สุจริยา ที่หาชมได้ยาก จำลองบรรยายบ้านคำปุน จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งผลิตผ้าไหมทอมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นายมีชัย แต้สุจริยา ได้ก่อตั้งขึ้น
 
๔. นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด จัดแสดงผ้าไทยลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด โดย วธ.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ค้นหาลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด มีทั้งที่เป็นลายโบราณ และลายที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ นับเป็นครั้งแรกที่ของประเทศไทยที่จะมีผ้าไทยลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดครบทั้ง ๗๖ จังหวัด และได้จัดทำเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งในแบบรูปเล่ม โดยจะเพิ่มเนื้อหาในเรื่องผ้าโบราณ ศิลปินแห่งชาติ ด้านการทอผ้า และออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ผ้าไทยไว้ได้อย่างครบถ้วน พร้อมจัดทำในรูปแบบ e book ด้วย
 
                         
 
 
                                           
 
๕. นิทรรศการและการแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๔ ภาค จาก ๔ ดีไซเนอร์ชั้นนำ ที่มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่
๑) พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ (แบรนด์ PICHITA) ผ้าภาคเหนือ
๒) ศิริชัย ทหรานนท์ (แบรนด์ THEATRE) ผ้าภาคกลาง
๓) อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ (แบรนด์ SURFACE) ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔) หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ( แบรนด์ SANTI SUK SPACE) ผ้าภาคใต้
 
๖. นิทรรศการและการแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งนี้ได้เชิญ ดีไซน์เนอร์ชั้นนำมาร่วมออกแบบ อาทิ ธีระ ฉันทสวัสดิ์ (แบรนด์ T-RA) เอก ทองประเสริฐ (แบรนด์ เอก ทองประเสริฐ์)
 
นอกจากนิทรรศการ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ
๑) การแสดง "จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” ที่เคยจัดขึ้นครั้งแรกจัดตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ในงานกาชาด ณ เวทีสวนอัมพร ที่สืบทอดกันมากว่า ๖ ทศวรรษ ซึ่งนับเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก พร้อมกันนี้จะมีการขับร้องดนตรีวงเฉลิมราชย์ และการแสดง "โขน” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะเปิดจองบัตรให้ประชาชนทั่วไปได้สำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซด์กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

** !!ผู้เข้าชมการแสดงจะต้องแสดงผลตรวจ ATK(Antigen test kit) ก่อนเข้างาน
    ส่งผลตรวจ ATK(Antigen test kit) คลิก!!
 
๒) การจำหน่ายออกร้านผ้าและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าจากชุมชน ผู้ประกอบการ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ และนอกจากนี้ยังมีร้านบริการออกแบบ ตัดเย็บ เสื้อผ้าไทย ไว้ค่อยบริการด้วย
 
๓) กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อเปิดเวทีให้กับผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบกัน โดยความพิเศษของการเจรจาธุรกิจภายในงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเจรจาการค้าในรูปแบบ Business Pitching มิติใหม่ของการเจรจาธุรกิจ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อเพื่อให้เกิดการซื้อผลงาน เปรียบเสมือนการขายธุรกิจของตัวเอง สร้างความน่าสนใจ ให้คนอยากรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ ซึ่งการ Pitch ที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมาก โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีกำลังซื้อสูง (Buyer Big Lot) และมีความสนใจในผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share