กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๘/๒๕๖๕

ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล


ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล
หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. การบริหารจัดการชุมชน
๑.๑ ผู้นำชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล
ผู้นำชุมชนคุณธรรม นายภูริพัฒน์ ดาลาดชัย กำนันตำบลโนนทัน มีบทบาทในการบริหารจัดการชุมชน โดยขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) จนได้รับยกย่องโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผลการคัดเลือก ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำพลัง "บวร” ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และสนองงานตามพระบรมราโชบาย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

๑.๒ ผู้นำชุมชนมีความรู้ มีความเข้าใจในบริบทของชุมชนอย่างชัดเจน
หลวงปู่อินทร์ถวาย รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล มีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชน แม้ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 มอบรถเก็บเชื้อชีวนิรภัย และเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 1.6 ล้านบาท โดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้รับมอบ และรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ เจดีย์อัฐบริขาร เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้ นายภูริพัฒน์ ดาลาดชัย กำนันตำบลโนนทัน ผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล เข้าร่วมประชุมสัมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวรฯ และการอบรมจากหน่วยงานอื่น

๑.๓ ชุมชนมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านเสด็จมา วัดถ้ำกลองเพล เห็นว่าแถวนี้ไม่มีที่ทำกิน จึงได้ซื้อที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านทำกินกันและมีรายได้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่แบบครอบครัว โดยมีกำนันภูริพัฒน์ ดาราดชัย มาช่วยดูแล เนื่องจากตั้งอยู่ทางเข้าวัดถ้ำกลองเพล และชาวบ้านที่ทำเกษตรด้วยใจรัก มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน ทั้งชาวบ้านที่ดูแลแปลงผักช่วยกันทำการเกษตร จึงเรียกการเกษตรของชุนชนแห่งนี้ว่า "ถ้ำกลองเพล ชุมชนเกษตรสายบุญ"

๑.๔ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สมาชิกชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการมีส่วนร่วมกิจกรรม มีความเป็นอยู่แบบเอื้อเฟื้อต่อกัน มีการพึ่งพากันเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นการร่วมกันจัดการภายในชุมชนได้จากการร่วมกันทำจิตอาสา การร่วมจัดเตรียมงานประเพณี งานทางด้านพิธีกรรมทางศาสนา การให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ หรือการทำงานของคณะทำงานผู้นำชุมชน ทำให้ชุมชนวิถีท้องถิ่นโบราณนี้สามารถขับเคลื่อนไปในยุคปัจจุบันได้อยู่เสมอ เช่น ทำบุญตักบาตรทุกวัน พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่ขาว อนาลโย และพิธีเดินขึ้นเขา ไหว้หลวงปู่ขาว อนาลโย ทุกวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี

๑.๕ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนอย่างชัดเจน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูมีการรวมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล โดยสังเกตการแบบมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมสำคัญ ตั้งแต่การส่งเสริมเทศกาล ประเพณี สนับสนุนสินค้าชุมชนออกแบบ โลโก้เพื่อใช้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย มีการร่วมจัดอบรมเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนสืบเนื่องจากโครงการเส้นทางการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนงานด้านการสร้างการประชาสัมพันธ์ชุมชน ด้วยการจัดทำสื่อแนะนำชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล บนช่องทางออนไลน์ และโทรทัศน์

๑.๖ ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
แม้ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล ยังสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล ได้คัดกรอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภายในวัดถ้ำกลองเพล เนื่องจากหลวงพ่ออินถวาย สันตุสโก ได้มาบิณฑบาตที่วัดถ้ำกลองเพลเป็นประจำ จึงทำให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์จำนวนมาก๒. อัตลักษณ์ของชุมชนที่มีความโดดเด่น

๒.๑ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ /ภาษา /เครื่องแต่งกาย
อัตลักษณ์ด้านการแต่งกายของชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล ยังคงมีวิถีชีวิตแบบโบราณ พูดภาษาอีสานเป็นส่วนใหญ่ ผู้หญิงสวมเสื้อเป็นพื้นเบี่ยงแพร ส่วนผ้าถุงจะเป็นผ้าไหมหมี่ขิด มีหัวซิ่นและตีนซิ่น ผู้ชายสวมเสื้อสีดำหรือสีหม้อนิล (สีครามทางเหนือเรียกหม้อฮ้อม) เป็นพื้น ใส่ผ้าโสร่ง มีกางเกงหัวรูดเป็นผ้าชั้นในหรือใส่นุ่งเล่นตามบ้านเรือนทั่วไป

๒.๒ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง
บ้านถ้ำกลองเพลยังคงอนุรักษ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คือ หมอลำกลอนพื้นบ้าน โดยนางนิภา อ่อนละมุล

๒.๓ เทศกาล ประเพณีท้องถิ่น /กีฬา การละเล่นท้องถิ่น
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล มีเทศกาลประเพณีเดือนหก หรือ 16 17 พฤษภาคมของทุกปี คือ พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่ขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำกลองเพล มีส่วนราชการร่วมกับชุมชนคุณธรรม และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากมาร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และเดินขบวนถือดอกไม้ธูปเทียนสักการบูชาหลวงปู่ขาว ณ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย และเดือนเก้า หรือ 2 5 สิงหาคมของทุกปีจะมีงานเทศกาล "เที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว” โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย กิจกรรมไหว้หลวงปู่ขาว การปฏิบัติธรรม กิจกรรมเทศกาลปลอดเหล้า การแสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา การชกมวย ประกวดขบวนแห่ การประกวดอาหารสะอาดรสชาติอร่อย การประกวดมิสฟอสซิล (สาวประเภทสอง) การแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

๒.๔ อาหารท้องถิ่น /ภูมิปัญญาด้านอื่นๆ เช่น หัตถกรรม การก่อสร้างบ้านเรือน สมุนไพร ฯลฯ
ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล ภายในชุมชนมีกลุ่มภูมิปัญญา ดังนี้

๑) กลุ่มจักสาน นายจันดี พิมพ์โคตร ๑๕๑ ม.๔ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เบอร์โทร 08-9570-4956
๒) กลุ่มนวดแผนไทยและทำลูกประคบบ้านถ้ำกลองเพล
นางจับใจ นามประมาม.๔ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เบอร์โทร 08-6142-1762๓. แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของชุมชน

๓.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น อาคารบ้านเรือน ศาสนสถาน ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ บ้านศิลปิน หอศิลป์
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพลมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น ดังนี้
๑) วัดถ้ำกลองเพล เป็นวัดป่าที่มชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภู ในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบ สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ แต่ไม่มีหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ใด จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2501 หลวงปู่ขาวอนาลโย พระวิปัสสนาสาย พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะ เถระ ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพล ได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน โดยได้สร้างอุโบสถ ใช้พื้นที่จากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ เพื่อใช้บำเพ็ญสมณธรรม จนกระทั่งมรณภาพในปี พ.ศ. 2526 สิริรวมอายุได้ 95 ปี 5 เดือน อยู่ในเพศบรรพชิต ถึง 57 พรรษา พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2527 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธี
๒) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านถ้ำกลองเพล บ้านถ้ำกลองเพล ยังคงมีวิถีชีวิตแบบโบราณ คนในชุมชนทอผ้าใส่ ทำให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพพิเศษขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักรสาน กลุ่มแปรรูปอาหาร เป็นต้น
๓) ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล มีลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ หรือตลาดห้วยเดื่อ เป็นตลาดท้องถิ่นที่มีบรรยากาศชุมชน และ ยังเต็มไปด้วยวัตถุดิบทำอาหารตามฤดูกาล ตั้งแต่พืชผักผลไม้ชื่อแปลก เห็ดชนิดต่างๆ เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ที่คนในพื้นที่ใช้ประกอบอาหาร ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อสร้างขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ โดยมุ่งมั่น ส่งเสริม ยกระดับ ปรับโฉม ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นตลาดริมทางน่าแวะซื้อสินค้า กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน "จะแวะก่อนเที่ยว หรือจะเที่ยวแล้วแวะ...ก็ได้"
๔) พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร์
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพลมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงหินที่พบเป็นซากฟอสซิลหอยดึกดำบรรพ์กาบคู่ เป็นหอยน้ำจืด ยุคจูราสสิคตอนปลายอายุระหว่าง 145 – 157 ล้านปี นอกจากนี้ยังมีไดโนเสาร์จำลองเสมือนจริง ให้ได้ศึกษา ยุคดึกดำบรรพ์อีกด้วย

๓.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล มีสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดถ้ำกลองเพล เป็นอนุสรณ์สถานของหลวงปู่ขาว อนาลโย ประกอบด้วย

๑. พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บอัฐิและรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน หนึ่งล้านสี่แสนบาท เพื่อถวายเลี้ยงพระสงฆ์และเป็นปัจจัยสมทบในการสร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ขาว และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2532 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ และยังความปลาบปลื้มแก่ชาวหนองบัวลำภูอย่างหาที่สุดมิได้ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย ภายในมีรูปเหมือนของหลวงปู่ขาว ตั้งอยู่ตรงกลาง รอบๆภายในตัวอาคารจะมีช่องบรรจุอัฐบริขารหลวงปู่ขาว จัดแสดงไว้โดยรอบ เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
๒. กุฏิเก่าของหลวงปู่ขาว เป็นเรือนไม้หลังเล็กๆ ตั้งอยู่กลางดงไม้ บรรยากาศร่มรื่น ส่วนกุฏิใหม่สร้างเป็นเรือนทรงไทยทันสมัยหลังใหญ่
๓. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขาว ตัวอาคารสร้างขึ้นในรูปทรงของก้อนหินเรียงกัน 3 ก้อน เพื่อให้เข้ากับภูมิประเทศของวัดถ้ำกลองเพล ซึ่งเต็มไปด้วยสวนหิน รอบ ๆ บริเวณตกแต่งด้วยไม้ดอกและสนามหญ้าสีเขียวขจี ภายในพิพิธภัณฑ์มีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในท่านั่ง ห้องข้างๆ ยังมีเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาวตั้งแสดงไว้ด้วย
๔. เจดีย์หลวงปู่ขาว เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อใช้บรรจุอัฐิหลวงปู่ขาว สร้างอยู่บนลานหินมีบันไดเป็นทางเดินขึ้นไปสู่องค์เจดีย์ เจดีย์หลวงปู่ขาว อนาลโย สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2509 เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรจุอัฐิ หลวงปู่ขาว สร้างอยู่บนลานหินมีบันไดเป็นทางขึ้นไปสู่องค์เจดีย์ และมีมณฑปหลวงปู่ขาว ตั้งอยู่ใกล้กัน เป็นมณฑปจตุรมุขที่หลวงปู่สร้างไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่ เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีสังฆกรรม รอบๆ บริเวณเงียบสงบและร่มรื่น
๕. มณฑปหลวงปู่ขาว เป็นมณฑปจัตุรมุขที่หลวงปู่ขาวสร้างไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่เพื่อใช้เป็นที่ประกอบ พิธีสังฆกรรม รอบๆ บริเวณ เงียบสงบและร่มรื่น

๓.๓ พื้นที่หรือศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล มีศูนย์ศิลปาชีพ เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านถ้ำกลองเพล กลุ่มจักสาน กลุ่มผลิต ปลาร้าบอง กลุ่มผลิตกล้วยตาก และกล้วยฉาบ บ้านถ้ำกลองเพล

๓.๔ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตรอินทรีย์ สวนผสม ไร่ สวน นา ฟาร์ม เกษตรผสมผสาน
สวนเกษตรอินทรีย์ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการบริจาคเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินใช้ปลูกผัก ครัวเรือนละ 1 งาน ได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำบาดาลโดยใช้โซล่าเซลล์สูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังสูง เพื่อกระจายน้ำ ผลผลิตที่ปลูก เช่น แมงลัก บวบ แตงกวา ชะอม เป็นต้น ลดการใช้สารเคมีในการผลิต เพื่อสุขภาพของเกษตรกร/ผู้บริโภค ให้มีการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยวันละ 200-300 บาท/ครัวเรือน ผู้ที่มาท่องเที่ยวชมสวนเกาจรอินทรีย์บ้านถ้ำกลองเพล สามารถทำกิจกรรม เก็บผักอินทรีย์ที่ปลูกตามฤดูกาลได้

๓.๕ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ถ้ำ น้ำตก ทะเล ชายหาด ป่าชายเลน จุดชมวิว น้ำพุร้อน น้ำแร่ และอื่น ๆ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของเมืองหนองบัวลำภู บนภูเป็นป่าธรรมชาติร่มรื่นกอปรด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีสมุนไพรขึ้นเองตามธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศเย็นสบายแวดล้อมด้วยธรรมชาติ รถขึ้นถึง ผู้คนนิยมไปกางเต็นท์พักแรมกลางคืน พื้นที่เปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยว มีหอดูดาว และท้องฟ้าจำลองอีกด้วย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบ่งพื้นที่ เป็น 2 โซน คือ
โซนที่ 1 เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริหารทั้งกลางวันและกลางคืน นักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เล่นแค้มป์ไฟ ประชุมสัมมนา และจัดเลี้ยงสังสรรค์
โซนที่ 2 เป็นพื้นที่ป่าใช้ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเล่นกีฬา เช่า วอร์คแรลลี่ จักรยานเสือภูเขา ศึกษาธรรมชาติ พันธุ์ไม้ สมุนไพร หอดูดาว ท้องฟ้าจำลอง๔. กิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยว

๔.๑ มีการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นวิถีดั้งเดิมของชุมชน เช่น การทำบุญ ตักบาตร
การทำอาหารพื้นบ้าน งานฝีมือ การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน การเรียนรู้อาชีพและวิถีชีวิตของชุมชน ฯลฯ

๑) กิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเช้าของทุกวัน
ผู้ที่มาท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตอนเข้าตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละเช้าจะได้ใส่บาตรพระ 3 วัด

๒) กิจกรรมเก็บผักเกษตรอินทรีย์
ผู้ที่มาท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล สามารเข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ และสามารถเก็บผักที่ตนเองชื่นชอบ อีกทั้งยังสามารถให้ชาวชุมชนบ้านถ้ำกลองเพลประกอบอาหารตามฤดูกาลให้ลิ้มรสกันได้อีกด้วย

๓) กิจกรรมการนั่งรถชมชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล มีกิจกรรมให้ผู้ที่ท่องเที่ยวอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการเที่ยวชมภายในชุมชน เช่น นั่งรถมอเตอร์ไซด์พ่วงท้าย หรือ การนั่งรถอิแต๊กเที่ยวชมภายในชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล

๔.๒ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ป้ายประชาสัมพันธ์ จุดเช็คอิน และจุดถ่ายภาพ ฯลฯ

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเป็นของตนเอง ดังนี้
Facebook Fanpage ของชุมชน
เพจ วัดถ้ำกลองเพลจ.หนองบัวลำภู
Youtube ของชุมชน https://youtu.be/IFZkYDUnOPU , https://youtu.be/CyvNYVH-efI
จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์

๔.๓ มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน หรือการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยว
ที่โดดเด่นของจังหวัด หรือพื้นที่ใกล้เคียง

๔.๔ มีที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ โรงแรม หรือรีสอร์ทในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชน รวมทั้งมีร้านอาหารท้องถิ่น และการบริการอื่นๆ
มีที่พักโฮมสเตย์ในชุมชน บ้านเลขที่ 83 หมู่ 4 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนห้อง 3 ห้อง ราคา 400 บาท/ห้อง
ลักษณะของที่พัก/โฮมสเตย์ ชั้นเดียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายวรศักดิ์ เชฐสุมนต์ ผู้ประกอบการ เบอร์โทร 086 6973473

๔.๕ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนำชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล มีการอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อพานักท่องเที่ยวชมชุมชนบ้านถ้ำกลองเพลเป็นประจำ หากนักท่องเที่ยวสนใจ ติดต่อ นายภูริภัทร ดาลาดชัย กำนันตำบลโนนทัน

๔.๖ มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและการบริการอื่นๆ เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่ท่องเที่ยว ห้องน้ำ ที่จอดรถ และทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
มีป้ายและสัญลักษณ์ สำหรับนักท่องเที่ยว คนพิการ และผู้สูงอายุ๕. ด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน

๕.๑ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ผ้าฝ้ายทอมือ แปรรูปจากกล้วย กล้วยฉาบ กล้วยตากบ้านถ้ำกลองเพล

๕.๒ มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ที่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ มีความร่วมสมัย และตอบโจทย์ความ
ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล สามารถเชื่อมมายังกลุ่มที่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) คือ ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตา เจ้าของแบรนด์ชื่อดังด้านผ้าทอใส่สบาย ผ้าทอสายแฟชั่น ที่ใส่แล้วสวย เท่ เก๋ ไม่ซ้ำใคร

๕.๓ ชุมชนมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล มีกลุ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น ผ้าทอ (ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ) กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มปลาร้าบอง กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์

๕.๔ ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสาธิต / Workshop ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดความสนใจ
ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพลมีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการทอผ้า ศูนย์ศิลปาชีพมีวัตถุดิบเพื่อสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การย้อมสีธรรมชาติ การมัดหมี่ การทอ

๕.๕ ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบ Online และ Onsite
ชุมชนมีเพจการประชาสัมพันธ์ : เที่ยวบ้านถ้ำกลองเพล วิถีชุมชน
มี คลิปท่องเที่ยวบ้านถ้ำกลองเพล : https://www.youtube.com/watch?v=Ii0MSmbcCSE
                                                   https://www.youtube.com/watch?v=K4YQc_ZnOME

๕.๖ อื่นๆ จุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จาก แปลงสวนเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียงแชร์


Facebook share Twitter share LINE share