กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๘/๒๕๖๕

ประชุมผู้บริหาร/ครูและตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประชุมผู้บริหาร/ครูและตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปี การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดให้เป็นไปตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิด พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนางเลขา
สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share