กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๕

วธจ.ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕


วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานบริหารส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการ กกต. ประจำจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมธรรมจักร (๕๐๑) ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทบุคคล จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
๑. ดร.ชุติมา มาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๒. นางวันเพ็ญ ภูฆัง ข้าราชการบำนาญ
และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นางประวงษ์ กานนท์รังษี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ที่เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติด้วยดีเสมอมา

ในการนี้ นางสาวอริสรา คำชารี วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share