กระทรวงวัฒนธรรม

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


(จำนวนคนอ่าน ๑o๗๖๗ คน)

นายพิกิฏ  ศรีชนะ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วันเข้ารับตำแหน่ง
๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเกิด/สถานที่เกิด
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๐๖  ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี
บ้านหัวนา ต.ดู่ลาด อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็น ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร)
ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๓  สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.๑๓)

ประวัติการทำงาน ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑(นายสุชาติ ตันเจริญ) (ปัจจุบัน)
ประธานที่ปรึกษาพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต ๒

เลขานุการคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ..............

วิปรัฐบาลคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

โฆษกคณะกรรมาธิการพลังงาน

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 

คติพจน์ในการทำงาน

"จริงใจ ใกล้ชิด ติดดิน"
 
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share