กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๔/๒๕๖๒

Application Thai Culture


ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลองค์ความรู้ด้านรากวัฒนธรรม ตามวิธีไทย ซึ่งประกอบด้วย ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร การแต่งกาย ภาษาวรรณกรรม อาชีพ ความเชื่อพิธีกรรม ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลองค์ความรู้รากวัฒนธรรมในแต่ละด้านดังกล่าว สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีแผนดำเนินงานที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมให้กับประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างข้อมูลเสมือนจริงที่สามารถใช้งานได้ บนโทรศัพท์มือถือ

กระทรวงวัฒนธรรมสามารถนำข้อมูลรากวัฒนธรรม ตามวิถีไทยมาสร้างมูลค่าและคุณค่า โดยใช้เทคโนโลยีที่สร้างข้อมูลเสมือนจริงที่สามารถ ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงอุปกรณ์สมาร์ท (Smart devices) ต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำข้อมูลรากวัฒนธรรมที่ได้คัดสรร มาจัดทำข้อมูลเสมือนจริง (AR technology, Augmented Reality) ที่สามารถใช้ประโยชน์ ในด้านการศึกษา การส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share