กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๔/๒๕๖๒

นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์


วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๐ ศูนย์ โดยถวายความรู้แนวทางการดำเนินงานและนโยบายกรมการศาสนา ให้ทุกศูนย์ทราบและปฎิบัติ ประกอบด้วย ๑) การประดับตกแต่งธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐  ๒) การจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แสดงความจงรักภักดี และทำความดีถวายพระราชกุศล  ๓) การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และ ๔) การรวมกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เช่น ทำความสะอาดศาสนสถานและชุมชน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share