กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๕/๒๕๖๒

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ ถวายสักการะพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล ๕”


วันที่ 29 พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00น.

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ ถวายสักการะพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5และรายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนคุณธรรม ณ วัดหนองดี ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share