กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ลานธรรม ลานวิถีไทย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและชี้แจงรายละเอียดแบบรายงานและแบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศาสนสถานลานธรรม ลานวิถีไทย


วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

 นางจุรีพร  ขันตี  วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวนิติยา เสงี่ยมจิตร์ นางรัชนี แสงอิ่ม นางจุรีรัตน์ ขาวอ่อน  นางจิตรา ชิณบุตร  นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ลานธรรม ลานวิถีไทย  เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและชี้แจงรายละเอียดแบบรายงานและแบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศาสนสถานลานธรรม ลานวิถีไทย ณ โดยได้รับความอนุเคาระห์จากนายสุวิทย์ เซ็นต์เจริญ ผู้นำศาสนสถานมัสยิดกลาง ,พระมหาถวิล วรคุโณ ผู้นำศาสนสถานวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารและพระครูภัทรธรรมคุณ ผู้นำศาสนสถานวัดพัฒนธรรมรามพร้อมกรรมการของศาสนสถานทั้ง ๓ แห่งได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและนำชมพื้นที่จัดกิจกรรม ณ มัสยิดกลางจังหวัดลพบุรี,วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อ.เมืองลพบุรี และวัดพัฒนาธรรมาราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share