กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖๒

นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน(ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมบึงละหาน)อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


  วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.

นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าาชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน(ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมบึงละหาน)อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อย่างยังยืน โดย บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ๙ ตำบล ชุมชนคุณธรรม หน่วยงานทุกภาคส่วนในอำเภอจัตุรัส ณ ลานอเนกประสงค์ทางเข้าบึงละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส มีการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑๖ ครั้ง ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยเริ่มพิธีเปิดโครงการในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑.พิธีเปิดประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนคุณธรรม สภาวัฒนธรรมทุกระดับ

๒.การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำกลอน ของชุมชนบึงละหาน

๓.การแสดงศิลปวัฒนธรรม แสงสีเสียงตำนานเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ เมืองสี่มุม

๔.การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ขาโถกเถก การละเล่นพื้นบ้านจากลูกหลานชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านบึงละหาน

๕.การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมบึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ การแสดงดนตรีโปงลางจากโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร และดนตรีอีสานสะออนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ โดย นายทวีศักดิ์  เจือจารย์ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายมนตรา กอซอ นายอำเภอจัตุรัส นายภุชงค์  คำทอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอจัตุรัส หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีเปิดและรับชมการแสดงเป็นจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share