กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖๒

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม “สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม "สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ณ ห้องอโยธยา ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีนายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากร

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ และส่งแบบประเมินตนเองครบทุกหน่วยงาน รวมทั้งให้สามารถไปขยายผลกับหน่วยงานในสังกัดต่อไปได้ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นิพนธ์ ธูปบูชา,พรรณสุภา โพธิ์ย้อย/รายงาน

เบญจาริณี สายันต์/ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share