กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ชัยศรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่คุณธรรม


วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดโพธิ์ชัยศรี อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่คุณธรรม มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๗๕ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share