กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร


   วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

 นางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางกฤษณา สิทธิราช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางสาวนิติยา เสงี่ยมจิตร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางพรทิภา สุวรรณเลิศ   นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ดังนี้

อำเภอเมืองลพบุรี

๑. วัดหลวงท้ายตลาด

๒. วัดข่อยใต้                 

๓. วัดชีแวะ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share