กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share