กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)


วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และได้เข้าร่วมงานนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่องาน "ชุมชนท่องเที่ยว วิถีไทยริมโขง" ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จัดในชุมชนด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share