กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านกุดกวางสร้อย จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ตัดหญ้ารอบหมู่บ้าน


เมื่อวันที่ ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านกุดกวางสร้อย ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู   จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ตัดหญ้ารอบหมู่บ้าน มีผู้ร่วมกิจกรรม   ประมาณ  ๓๐ คน

รายงานโดย  กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share