กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ


วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ

ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดจำปาทอง(บ้านหนองยางคำ) ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share