กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ)


วันจันทร์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

         นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวระวีวรรณ โตวารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางศศิรัชต์ ชูมา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ประสานงานอำเภอตะพานหิน ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ) ณ ชุมชนคุณธรรมวัดต้นชุมแสง ตำบลงิ้วลาย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม  ดังนี้

๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมผลการดำเนินงานเชิงประจักษุ เพื่อรอรับการตรวจประเมินจากส่วนกลาง

๒. การขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชน

๓. แปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share