กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดอัมพวัน (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ)


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้นางกฤษณา  สิทธิราช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดอัมพวัน (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ) ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  โดยได้ประสานกับเครือข่ายพลังบวรในพื้นที่ ดังนี้

๑.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน                                                       

 ๒.ผู้แทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน                                                         

๓.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน

๔.ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต                                                 

๕.ผู้แทนอบต.บางขันหมาก                                                   

๖.กลุ่มแม่บ้านฯ

๗.กลุ่มอาชีพ "ตลาดซาโม่น" (ตลาดวัฒนธรรม)                                                

๘.ศิลปินพื้นบ้าน                                  

๙.ปราชญ์ชาวบ้าน

    โดยได้ประชุมสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตาม ผลการดำเนินของชุมชนคุณธรรมจากคณะกรรมการฯส่วนกลาง ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share