กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ วัดเสาธงหิน อำเภอท่าช้าง


จังหวัดสิงห์บุรี วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวอริสรา คำชารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ  วัดเสาธงหิน อำเภอท่าช้าง  เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมกับชุมชนในการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดเสาธงหิน ผู้นำชุมชน ผู้แทน อปท. ครู และปราชญ์ชาวบ้าน

น.ส.อริสรา คำชารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share