กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี


      รัฐบาล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยนำสู่การปฏิบัติและพัฒนา ประเทศให้ เจริ ญก้าวหน้าพร้ อมกำหนดแผนปฏิรู ปประเทศที่มุ่ งเน้ นสร้าง สังคมและชุมชนที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับบุคคล ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความ มั่นคงทางด้านอาชีพ รายได้ รู้จักการออม มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี

     เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นสังคม น่าอยู่ รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559– 2564) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม โดยการนำพลังประชารัฐและพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มาสร้างสังคม ไทย ให้เป็น "สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ่งเน้นการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม

     นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวง วัฒนธรรม ขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามแผนแม่บทฉบับดังกล่าว สนับสนุนทุกๆ กิจกรรม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี ให้ "คุณธรรมนำการพัฒนา” ที่มีความโดดเด่น 3 ประการ กล่าวคื อคนในชุ มชนปฏิบั ติ ตามหลักธรรมทางศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสร้างความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ร่วมบูรณาการการทำงานกับทุกพื้นที่ โดยใช้กลไกพลังบวรและกลไก ประชารัฐส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ขณะนี้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมกว่า 22,000 ชุมชนทั่วประเทศ "ในจำนวนนี้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนที่มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสากว่า3,000 แห่ง ที่คนในชุมชนเคารพเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความ เป็นเครือญาติ เอื้ออาทรแบ่งปัน ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีการลักขโมย ลด ละ เลิกอบายมุข ปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม มีกลุ่มจิตอาสาทำความดี ชีวิตเรียบง่าย รู้จักใช้ รู้จักออม รวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ เพิ่มให้กับครอบครัว เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ และคนในชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและ ผู้มาเยือน” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว ในโอกาสต่อไป กระทรวงวัฒนธรรม จะขอนำเสนอตัวอย่างชุมชน คุณธรรมฯ ที่มีเสน่ห์แห่งวิถีชีวิต งดงามด้วยวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอบอุ่นด้วยน้ำใจไมตรีแบบคนไทย ที่เมื่อท่านได้รู้จักแล้ว ต้องอยาก ไปเยี่ยมเยือนชุมชนเหล่านั้นอย่างแน่นอน….

     สอบถามข้อมูล สายด่วนวัฒนธรรม 1765 เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th/th/index.php
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share