กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

จังหวัดหนองบัวลำภู  โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างรายได้ ความเข้มแข็งให้ชุมชน  อย่างยั่งยืน และเพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บข้อมูลสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย

โดย นางสาวพัชนี สภา  วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวให้โอวาท และเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยาย เรื่อง ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสร้างความมั่นคงต่อชุมชนและประเทศชาติ  ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  บ้านกุดกระสู้ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ข่าว/ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share