กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ)


        วันอังคารที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

         นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวระวีวรรณ โตวารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุ่งทิวา บุญเรือง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ) ณ ชุมชนคุณธรรมวัดไผ่รอบ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม  ดังนี้

๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมผลการดำเนินงานเชิงประจักษ เพื่อรอรับการตรวจประเมินจากส่วนกลาง

๒. แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแปลงใหญ่

๓. พิพิธภัณฑ์ไทดำ วัดไผ่รอบ

๔. การถ่ายทอดศิลปะการแสดงฟ้อนแคน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share