กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบบ้านจันพอ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ แก้วยอดทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวศุภลักษณ์ ธรรม ประดิษฐ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายวัชรเกียรติ พันธุ์อุไร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา  ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบบ้านจันพอ ม.๓.บ้านจันพอ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนชนคุณธรรมฯ เพื่อร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ ให้ข้อเสนอแนะ และสอบถามปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯดังกล่าว และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการในส่วนกลาง โดยมีคณะกรรมการชุมชนฯ และเครือข่ายพลังบวร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share