กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๒

ชุมชุนคุณธรรมวัดบ้านพร้าวร่วมกับโรงเรียนนครไทย และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

ชุมชุนคุณธรรมวัดบ้านพร้าวร่วมกับโรงเรียนนครไทย และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้การเรียนรู้ที่มีสติ และสมาธิเป็นฐาน กิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share